ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities

 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand.
 2. Cliënt:De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de ondernemer en op afstand een bestelling plaatst.
 3. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst ook op afstand tussen de gebruiker en de wederpartij van koop tot verkoop van Fashion Trends., gevestigd te Rotterdam hierna te vernoemen “de ondernemer”.
 4. De koper en/of de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als ”de cliënt”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de cliënt een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 5. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 6. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 7. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, contactformulier via de website of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Het door de cliënt zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. 

Artikel 2: Identiteit 

Naam ondernemer: Fashion Trends

Vestiging en bezoekadres:

Spoorlaan 3

2908 BG Capelle aan den IJssel

Tel: 06-28660638 

E-mailadres:info@fashion-trends.nl

KvK nummer: 52775909

BTW nummer: NL135679515B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en cliënt.
 2. Getoonde en/of verstrekte modellen, foto’s en omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4: Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de cliënt mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • De prijs exclusief belastingen
 • De eventuele kosten van aflevering
 • De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn:
 • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht
 • De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst
 • De termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert
 • De hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel.

Artikel 5: De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de cliënt de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de cliënt elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de cliënt de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de cliënt op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de cliënt met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de cliënt van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de cliënt heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6: Levering, leveringstermijnen

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. De onderneming zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de cliënt hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. 
 5. Bij levering in gedeelten wordt elke levering en/of fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de cliënt per transactie worden gefactureerd.
 6. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de cliënt op het moment van levering.
 7. Verzending en/of transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de cliënt te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de cliënt. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending en/of het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 8. De ondernemer kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn.

Artikel 7: Retourzendingen

 1. De cliënt is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de cliënt zichtbare defecten, verkeerde levering, fouten en/of gebreken constateert, dient zulks te worden gemeld binnen twee werkdagen na ontvangst.
 2. Indien bovengenoemd niet binnen de gestelde termijn aan de ondernemer kenbaar wordt gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 3. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, aantallen, kleuren e.d. gelden niet als tekortkoming aan de zijde van de ondernemer.
 4. De ondernemer dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt voor rekening en risico van de cliënt indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 5. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de ondernemer te bepalen wijze en in de originele verpakking en/of emballage, retourzending geschiedt voor rekening en risico van de cliënt, tenzij de ondernemer de klacht gegrond verklaart.

Artikel 8: Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de cliënt verschuldigde bedragen vooraf van levering te worden voldaan. 

Artikel 9: Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen de bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.